ترجمه 24

اولويت نخست

اولويت نخست ترجمه 24 ارائه ترجمه اي صحيح و با كيفيت به متقاضيان است. 

اولويت دوم

 اولويت دوم ترجمه 24 ارائه ترجمه در موعد مقرر مي باشد.

اولويت سوم

 اولويت سوم ترجمه 24 انجام سفارشات ترجمه با قيمتي منصفانه است.

کلمه روز
advance payment

پیش پرداخت

نکته آموزشی امروز

 Believe in, not to

 

wrong: We believe to God

 correct: We believe in God

توجه: believe in به معنای ایمان و اعتقاد داشتن است. و believe به معنای باور كردن

We believe in God/ ما به خدا اعتقاد/ ایمان داریم

 believe everything he says I / من هر چه كه او می گوید باور می كنم

ارتباط با مترجم مسوول

whatsapp