ترجمه 24

اولويت نخست

اولويت نخست ترجمه 24 ارائه ترجمه اي صحيح و با كيفيت به متقاضيان است. 

اولويت دوم

 اولويت دوم ترجمه 24 ارائه ترجمه در موعد مقرر مي باشد.

اولويت سوم

 اولويت سوم ترجمه 24 انجام سفارشات ترجمه با قيمتي منصفانه است.

کلمه روز
down payment

پیش قسط

نمونه جمله با عبارت بالا:

Lenders typically require a higher down payment and may charge other fees

نکته آموزشی امروز

advance payment

این عبارت به معنای پیش پرداخت می باشد

******

advanced payment

advanced به معنای مترقی، پیشرفته و مدرن است. بنابراین معنای تحت الفظی عبارت بالا پرداخت مدرن خواهد بود. عبارت بالا معمولا به صورت زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

advanced payment models

روش ها / مدلها ی پیشرفته پرداخت

ارتباط با مترجم مسوول

whatsapp