نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد

کد مطلب: 1012 14:07 - 1398/09/10

چند فعل با end

چند فعل با end

come to end

After three weeks the strike finally came to an end.

پس از سه هفته، بالاخره اعتصاب به پایان رسید.

*****

get to end

I'll never get to the end of this book

من هیچگاه به پایان این كتاب نخواهم رسید

*****

reach end

I've reached the end of the book.

من به پایان كتاب رسیده ام.

*****

achieve end

To achieve this end, I believe it necessary for us to have a plan

برای رسیدن به این هدف، من معتقدم كه لازم است ما طرحی داشته باشیم

*****

pursue end

This is because only human beings use reason to set and pursue ends

این امر بدلیل این است كه صرفا انسانها از استدلال برای تعیین و پیشبرد اهداف خود بهره می برند 

*****

 meet end

Please stop speeding, I don't want to meet my end today

لطفا رانندگی سریع را متوقف كن، من نمیخواهم امروز بمیرم

ارتباط با مترجم مسوول

whatsapp